Vlog短视频拍摄与剪辑从入门到精通

  • 作      者:赵君
  • 内容提要:Vlog这种形式已经逐渐替代博客和微博,成为日常生活或某一知识领域的记录形式,这种短视频比图文容量 大,信息量 丰富, 受年轻人所喜爱。但Vlog比微博和博客的门槛要高,需要了解拍摄技巧与剪辑技巧,《Vlog短视频拍摄入门到精通》这本书将介绍Vlog拍摄器材的选择,Vlog拍摄技巧解析,Vlog后期剪辑与制作。通过本书的讲解可以快速入门,掌握Vlog从拍摄到制作的全流程。
Vlog短视频拍摄与剪辑从入门到精通目录
第 1 章 什么是Vlog
1.1 Vlog 概述...........................................2
1.2 视频拍摄专业名词............................3
1.3 为什么我拍的视频不好看................4
1.4 如何开始Vlog 拍摄..........................5
 
第 2 章 怎么选择拍摄主机
2.1 手机就可以拍摄Vlog.......................8
2.2 运动相机适合拍摄Vlog 吗............23
2.3  是否选择一款适合拍摄视频的卡片机.........36
2.4 也许微单相机是一个好的选择......40
 
第 3 章 录音器材与录音方案
3.1 麦克风概述......................................54
3.2 不同类型麦克风的特色..................56
3.3 不同拍摄环境录音方案解析..........64
3.4 录音器材..........................................69
 
第 4 章 稳定器材与方案
4.1 三脚架的使用建议..........................78
4.2 独脚架..............................................87
4.3 稳定器的使用建议..........................89
4.4 滑轨的使用建议............................100
4.5 手持拍摄的技巧............................104
 
第 5 章 灯光的选择与方案
5.1 灯光概述........................................106
5.2 不同类型的灯光简介....................109
5.3 室内拍摄灯光方案........................117
5.4 户外拍摄灯光方案 .......................121
 
第 6 章 Vlog怎么拍
6.1 拍摄Vlog 的准备..........................124
6.2 Vlog 视频素材...............................129
6.3 如何运镜........................................136
6.4 运镜拍摄注意事项........................138
6.5 不同场景Vlog 拍摄案例..............138
 
第 7 章 手机剪辑技巧
7.1 手机(平板电脑)剪辑概述........144
7.2 剪辑App 简介 ...............................144
7.3 iMovie ............................................145
7.4 VUE Vlog ......................................150
7.5 Quik................................................156
 
第 8 章 计算机剪辑技巧
8.1 计算机剪辑概述............................162
8.2 iMovie(Mac 版) ........................165
8.3 Final Cut Pro ..................................174
8.4 雷特影派(VisEDIT) .................183
8.5 视频剪辑工作流程........................186
8.6 发布平台简介................................187
......